TÖBDER, TÜMDER ve TÜTED tarafından düzenlenen Ekonomik Demokratik Haklar Yürüyüş ve Mitingi. 5 Şubat 1977, Ankara.

TÜTED, “…ülkenin içinde bulunduğu somut koşulların demokratik kitle örgütleri arasında eylem ve güç birliğinin en geniş çerçevede somutlanmasını, saptanacak hedeflere yönelik olarak sürekliliğinin sağlanmasını her zamankinden daha acil bir görev olarak gündeme getirdiğini” düşünmektedir.

Bu düşünce çerçevesinde TÜTED,“Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi sınıf ve tabakaların giderek ağırlaşan sorunlarının kaynağı olan Türkiye kapitalizminin sırtını dayadığı, bütünleştiği emperyalizme ve artık açıktan tezgâhlanmaya çalışılan faşizme karşı mücadelede demokratik güçlerin eylem ve güç birliğinin sağlanmasında demokratik kitle örgütlerinin önemli işlevleri, görevleri bulunduğu” tespitinden hareketle, bu konuda payına düşen yükümlülükleri yerine getirmek için girişimlerde bulunmuştur.

Aralarında TÖB-DER, TÜM-DER, TMMOB, Halkevleri, KÖY-KOOP, DEV-GENC, İGD, ÇHD, TÜMÖD, TÜS-DER ve İKD’nin de bulunduğu çok sayıda demokratik kitle örgütü ile “Antifaşist ve Antiemperyalist Eylem Birliği / Güç Birliği” içinde olan TÜTED, benzer amaçları paylaşan kitle örgütlerinin eylemlerine en geniş desteği vermeye; hazırlık dâhil her aşamada elinden gelen katkıyı sağlamaya çalışmıştır.

TÜTED’in de aralarında yer aldığı bu demokratik kitle örgütleri, sürekli, somut sorunlara ilişkin ortak açıklamalar yaparak, kamuoyu oluşturulmasına önemli katkılarda bulunmuş, düzenledikleri ortak miting ve yürüyüşlerle halkın somut sorunlarını dile getirmeye, “faşizme ve emperyalizme karşı mücadele kararlılıklarını kendi kitle tabanlarında ve emekçi kitlelerde yaygınlaştırmaya” çalışmışlardır.

1 MAYIS MİTİNGLERİ

1 Mayıs Mitingleri, TÜTED’in, DİSK’in öncülüğü ve çağrısıyla, tüm hazırlık çalışmalarına kurumsal olarak katkı verdiği, diğer örgütlerle birlikte her yıl büyük bir disiplin içinde, Merkez ve tüm Şubeleriyle, TÜTED flaması altında, başta İstanbul Taksim Meydanı’nda olmak üzere, ülkenin her yerinde katıldığı eylemlerdir.

1889’da Paris’te toplanan II. Enternasyonal’de, 1 Mayıs, Dünya İşçilerinin Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü ilan edilmişti. O tarihten sonra her yıl tüm ülkelerin işçilerinin kutladığı bu gün, Türkiye’de 1921’de, işgal altındaki İstanbul’da Saraçhanebaşı’ndan Hürriyet-i Ebediye tepesine dek süren bir yürüyüşle kutlanmıştı. Cumhuriyet döneminde, kitlesel olarak kutlanabilen en son ‘1 Mayıs’, 1925, 1 Mayıs’ıydı.1926’da “Bahar ve Çiçek Bayramı” olarak ilan edilmesine rağmen, emekçiler 1Mayıs’ları aynı zamanda Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olduğunun bilinciyle kutladılar.

1 Mayıs 1976 Mitingi ile yarım yüzyıldır Türkiye’de kutlanmayan, Uluslararası Birlik ve Dayanışma günü, tüm engellemelere rağmen Bahar Bayramı olarak değil İşçi Bayramı olarak kutlanmıştır.

Bu günün yüz binlerle, büyük bir kitlesel gösteri olarak kutlanması, Türkiye’deki emekçi kitlelerin o günlerde vardığı bilinç ve örgütlülük düzeyini de gösteren bir olay olmuştur. DİSK’in öncülüğünde, yüzbinlerce kişi elli yıllık yasağı söke söke aşmanın heyecanı ve bilinciyle yürüdüğü, meydanları doldurduğu; son yılların en büyük kitlesel gösterisini gerçekleştirdiği mitingde “Faşizme Geçit Yok”, “141 – 142 Kaldırılsın”, “NATO’ya Hayır”, “Yaşasın Grevli – Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklar”, “Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin” sloganları kullanılmıştır.

1 Mayıs 1977, Taksim Meydanı, İstanbul.

1 Mayıs 1977′de de TÜTED Merkez ve Şubeleriyle, üyeleriyle yüzbinlerin olduğu Taksim Meydanı’ndaki törende yerini almıştır. Tüm Türkiye halkı için taleplerin dile getirildiği mitingde “Faşizme Geçit Vermeyeceğiz”, “Savaşsız Sömürüsüz Bir Dünya İçin İleri” “Yaşasın 1 Mayıs”, “Yaşasın İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği”, “Analar Doğurur Faşistler Öldürür” sloganları atılmıştır.

Ancak gösteri tam dağılmak üzereyken katılımcıların üzerine kurşunlar yağdırılmış, 36 kişi ölmüş, yüzlercesi yaralanmış ve bu miting tarihe “Kanlı 1 Mayıs” olarak geçmiştir.

TÜTED’in “Kanlı 1 Mayıs” ile ilgili tespit, yorum ve görüşlerine derneğin yayın organı olan tüted HABERLER’in Mayıs1977 tarihini taşıyan 49’uncu sayısında geniş bir yer verdiği görülmektedir. Arşivimizde bulacağınız bu sayıya, olaydan hemen sonra yapılan değerlendirmeleri anlamak açısından göz atılabilir.

1 Mayıs 1978′de yapılan 1 Mayıs kutlama törenleri, bir yıl önce yapılan törenin kana bulanması nedeniyle büyük önem taşıyordu. Gene TÜTED, DİSK’in Hazırlık Komitesi’nin çağrısına uyarak hazırlık çalışmalarına katılmış, 1 Mayıs kutlama törenlerine de Merkez, Şubeler ve en geniş kitle tabanı ile iştirak etmiştir.

1 Mayıs 1979 TÜTED’in örgütsel olarak katıldığı son 1 Mayıs olmuştur. 21 Ocak 1980’de TÜTED Merkezine yapılan bir polis baskınıyla faaliyetten alıkonulma ve kapatılma süreci başlamıştır.

TÜTED, Üyelerine 1 Mayıs 1979’a katılım çağrısı yaparken, 1977 seçimlerinde “Demokrasinin Genişletileceği”ni, “Faşist odakların dağıtılacağını” vaat ederek emekçilerin desteğini alan CHP’nin işbaşına geldikten sonra halka verdiği sözleri tutmadığı, tekelci sermayeden yana uzlaşmacı, kararsız, “sağa da sola da karşı olma” politikası uyguladığı eleştirisini de yapmıştır. TÜTED, bu politikanın tanıdığı olanaklarla faşist güçlerin, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş katliamlarını sahneye koyarak uzun zamandır gündemlerinde olan sıkıyönetimi dayattıklarını ve hükümetin sıkıyönetim ilan ettiğini, demokratik kuruluşlar ve yayın organlarının kapatıldığını, mücadele olanaklarının kısıtlandığını, emperyalist tekellerin, IMF’nin, NATO’nun ve faşist siyasi hareketin kanlı oyunlarına ortam hazırlandığını defalarca vurgulamıştır.

20 EYLÜL 1975 DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER MİTİNGİ

Temmuz 1975′de, DİSK’in 11 demokratik örgüte yaptığı güç birliği çağrısına TÜTED olumlu karşılık vermiştir.

26 Ağustos 1975′de DİSK’le bir toplantı yapılmış ve toplantıya katılan TÜTED ile birlikte TMMOB, TİB, TÖB-DER ve Türk Tabipler Birliği ortak program saptamak üzere bir alt komisyon oluşturmuş, program ve slogan önerileri geliştirmiştir.

20 Eylül 1975′de İstanbul’da “Demokratik Hak ve Özgürlükler Mitingi” olarak adlandırılan geniş işçi ve emekçi yığınlarının katıldığı kitle eylemine TÜTED Merkez ve Şubeleri flama ve pankartlarla TÜM-DER, TÖB-DER ile birlikte “Yaşasın Demokratik Güçlerin Eylem Birliği” ortak sloganı ile katılmıştır.

Miting sonrası güç birliği çalışmalarının durması üzerine TÜTED, DİSK’e bir yazı yazarak en kısa zamanda bu çalışmaların tekrar başlamasını önerenlerden biri olmuş ama bu gerçekleşmemiştir.

TÖB-DER’İN 6 ARALIK 1975 TOPLANTILARI

Ekim 1975′te TÖB-DER Yönetim Kurulu, 15 ilde miting ve yürüyüş yapma kararını açıklamış, yapılacak toplantılar için TÜTED’e de çağrıda bulunarak desteğini istemiştir.

6 Aralık 1975′te yapılacak olan TÖB-DER mitinglerine desteklerini, TÜTED, Ankara Tabip Odası, TİB, TMMOB, TÜM-DER, TÖD, TÜMAS ve AYÖD, birlikte yaptıkları bir basın açıklaması ile duyurmuşlardır.

Eylemlerden bir gün önce TÜTED Yönetim Kurulu 15 ildeki TÖB-DER Şubelerine telgraf çekerek başarı dileklerini bildirmiş olmasına rağmen bu toplantılar ertelenmiştir. Bu ertelemenin TÖB-DER’in çağrı yapmadığı kuruluşların da mitinglere katılacağı duyumunu almalarından kaynaklandığı şeklinde bilgiler bulunmaktadır.

13 MART 1976 FAŞİST BASKILARI VE KIYIMLARI PROTESTO MİTİNG VE YÜRÜYÜŞÜ

8 Ocak 1976 günü Hacettepe Üniversitesi’ne yapılan kanlı saldırı üzerine demokratik örgütlerin bir araya gelerek başlattıkları “faşizme karşı” kitle eylemi çalışmasına TÜTED başından itibaren katılmış, bu eylemi düzenleme görevini üstlenen 10 kuruluş içinde yer almıştır. TÜTED bu mitingde, kitlelere, Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin faşist tırmanışın odağı olduğunu anlatmayı, protesto ederek istifaya çağırmayı somut hedef olarak göstermeyi amaçlamıştır. Bu görüşü doğrultusunda mitingin adını “Faşist Baskıları ve Milliyetçi Cephe’yi Protesto Mitingi” olarak önermiştir. Ancak daha sonra çalışmalara katılan TÖB-DER’in hukuk bürosunun itirazı sonucu mitingin adı “Faşist Baskıları ve Kıyımları Protesto Mitingi” şekline dönüşmüştür.

13 Mart 1976 Cumartesi günü saat 13.00’te miting ve yürüyüş Ankara Tandoğan meydanında yapılmış, sıkı güvenlik tedbirlerine rağmen 50 binin üzerinde kişi mitinge katılmıştır. Mitingde TÜTED adına Haluk Orhun bir konuşma yapmıştır.

Miting için bastırılan ve altında 10 örgütün adı bulunan afişte şu sloganlar yer almaktaydı:

 • Faşist Katliamlar Önlenmelidir
 • 141-142 ve Tüm Anti Demokratik Yasalar Kaldırılmalıdır
 • DGM Kapatılmalıdır
 • İşsizlik ve Pahalılığa Son Verilmelidir
 • Kıyımlar Durdurulmalıdır
 • Demokratik Eğitim Sağlanmalıdır
 • Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklarımız İçin Mücadele

Konuşmaların bitmesinden sonra saat 14:30’da Tandoğan’dan başlayan yürüyüş, İstasyon, Opera, Samanpazarı, Dörtyol, Kurtuluş yönünü izlemiş ve Kurtuluş Meydanı’nda saat 17:30’da son bulmuştur.

Hazırlık çalışmalarından itibaren başlayan yoğun baskı, miting ve yürüyüş sona erinceye kadar sürmüştür. Her türlü yasal gereklerin tamamlanmasına rağmen afişleme yapılırken, bildiri dağıtılırken ve yürüyüş dağılırken birçok kişi kanunsuz yere gözaltına alınmış, haklarında dava açılmış, bir kısmı da dövülmüştür.

10 TEMMUZ 1976 BURSA MİTİNGİ

TÜTED, 10 Temmuz 1976’da Bursa’da, “işçi sınıfına ve onun ilerici sendikal örgütü DİSK’e” yöneltilen baskılara karşı düzenlenen miting ve yürüyüşe aktif olarak katılmıştır.

1976’DA DGM YASA TASARISINA KARŞI, DGM’YE HAYIR MİTİNG ve YÜRÜYÜŞÜ

DGM’ye Hayır Yürüyüş ve Mitingi. Eylül 1976, Tandoğan Meydanı, Ankara.

11 Ekim 1976′da sona erecek 12 Mart döneminin bir uzantısı olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ni (DGM’leri) olağanüstü mahkemeler olarak kurumlaştırmak için süreleri uzatılmak isteniyordu. Parlamentoya bu amaçla yeni bir yasa tasarısı sevk edildi. Bu yasa tasarısının parlamentodan geçmemesi için DİSK ve diğer demokratik kitle örgütleri yurt çapında geniş bir kampanya başlattılar.

13 Temmuz 1976′da TÜTED, TÜM-DER, TÖB-DER, TÜS-DER, TMMOB, CHD, TİB, TÜMAS, AYÖD, İGD, İKD, AKD ve Halkevleri Genel Başkanları Ankara’da basına bir açıklama yaparak DGM yasa tasarısına karşı mücadele edeceklerini kamuoyuna bildirdiler.

16 Eylül 1976′da DİSK’in kararı doğrultusunda tüm işyerlerinde işi bırakma eylemi başladı. Bu direnişe hükümetin tepkisi sert oldu. Fabrikalarda, işyerlerinde işi bırakma eylemine öncülük edenler işten atıldı.

27 Eylül 1976′da 15 Demokratik kitle örgütünün Şube ve Temsilciliklerinden gelen üyelerin geniş katılımıyla Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda “DGM’ye Hayır Miting ve Yürüyüşü” yapıldı.

Mitingde TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker’in yanı sıra TÖB-DER, Halkevleri, TMMOB, Çağdaş Hukukçular Derneği, TÜM-DER, TÜSDER temsilcileri de birer konuşma yaptılar. Mitinge katılanlar daha sonra DGM’ye karşı sloganlarla Kurtuluş Meydanı’na kadar yürüdüler.

16 Ekim 1976 günü İzmir’de 7 demokratik kitle örgütü “Antidemokratik Baskılar ve DGM” konulu bir kapalı salon toplantısı düzenledi. Toplantıya konuşmacı olarak TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker de katıldı.

Fransız Teknik Elemanlarının Sendikal Örgütü CGT üyesi UGICT bir bülten yayımlayarak DGM yasa tasarısına karşı çıktı. TÜTED üyeleri üzerinde yoğunlaşan baskıları anlattı ve TÜTED’i desteklediklerini bildirdi.

EKONOMİK DEMOKRATİK HAKLAR MİTİNG VE YÜRÜYÜŞLERİ

TÖBDER, TÜMDER ve TÜTED tarafından düzenlenen Ekonomik Demokratik Haklar Yürüyüş ve Mitingi. 5 Şubat 1977, Ankara.

Milliyetçi Cephe (MC)’nin kurulmasıyla uyguladığı ekonomik ve baskı politikaları hızla tırmanmış ve 1976 sonlarına gelindiğinde, çalışanlar için hayat yaşanmaz duruma gelmişti. TÜTED, TÜM-DER ve TÖB-DER ilkeli bir birliktelik içinde bu duruma karşı çıkmış çeşitli illerde miting ve yürüyüşler düzenlemişlerdir.

Bu kapsamda çeşitli illerde çeşitli tarihlerde şu mitingler yapılmıştır:

 • 22 Ocak 1977 Denizli Mitingine TÜTED MYK üyesi Necdet Bulut,
 • 22 Ocak 1977 Mersin Mitingine Genel Sayman Hamit Mengüç,
 • 29 Ocak 1977 Bursa Mitingine Genel Başkan Aykut Göker,
 • 29 Ocak 1977 Zonguldak Mitingine Genel Sekreter Haluk Orhun,
 • 5 Şubat 1977 Ankara Mitingine Genel Başkan Aykut Göker

konuşmacı olarak katılmıştır.

Ankara’da on binlerce kişinin katıldığı miting ve yürüyüşte, TÜTED’in ifadesiyle “Maocu diye adlandırılan bir avuç işçi sınıfı düşmanının saldırısı ve ateş açarak kan dökmesi bahane edilerek”, Ankara Valisi TÜTED, TÖB-DER ve TÜM-DER’i “faaliyetten alıkoyma” kararı almıştır. Bu karar bütün yurt ölçeğinde genişletilerek TÜTED, TÖB-DER ve TÜM-DER’in Genel Merkezleri ve yurttaki tüm Şubeleri kapatılmıştır.

Bu karara karşı sürdürülen hukuki mücadele 22 Şubat 1977′de sonuç vermiş ve Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı almasıyla, bu üç örgütün Merkez ve Şubelerine uygulanan “faaliyetten alıkoyma” kararı kaldırılarak yeniden faaliyete başlamışlardır.

1976 – 1977 YILLARINDA DEMOKRATİK GÜÇLERİN, YÜKSELEN EYLEMBİRLİĞI KAPSAMINDA YAPILAN “TABAN FİYATLARINI, HAYAT PAHALILIĞINI, FAŞİST BASKILARI PROTESTO” MİTİNG VE YÜRÜYÜŞLERİ

18 Eylül 1977 “Ceyhan / Adana, Taban Fiyatlarını Protesto Miting ve Yürüyüşü.” KÖY-KOOP tarafından düzenlenen etkinliğe bu örgüte bağlı Bursa, Nevşehir ve İzmir Birlikleri, Adakobirlik’e bağlı kooperatifler, DİSK, TÖB-DER, TÜM-DER, TMMOB, TÜTED, DEV-GENÇ, Kadın örgütleri gibi demokratik kitle örgütleri, üreticiler ve 200’e yakın traktör katılmıştır. Çeşitli örgüt temsilcileri konuşmalar yapmıştır.

9 Ekim 1977’de Niğde’de ve Antalya’da “Taban Fiyatlarını, Hayat Pahalılığını, Faşist Baskıları Protesto” miting ve yürüyüşleri düzenlenmiştir.

5 Kasım 1977‘de aynı gün Bursa, Trabzon, Denizli‘de ayrı ayrı “Taban Fiyatlarını, Hayat Pahalılığını ve Faşist Baskıları Protesto” miting ve yürüyüşleri yapılmıştır.

Bursa’da yürüyüş Atatürk Stadı’nda başlamış, bu yürüyüş ve mitinge beş bini aşkın kişi katılmıştır. Yerel temsilcilerin konuşmasıyla başlayan mitingde 24 Demokratik Kitle örgütü adına TÜTED Başkanı Aykut Göker ve Yasin Ketenoğlu katılanlara hitap etmiştir.

Trabzon’da TÖB-DER Başkanı Gültekin Gazioğlu ve Halkevleri adına Ahmet Yıldız birer konuşma yapmıştır.

Denizli yürüyüş ve mitingine on bini aşkın kişi katılmış, elektrik kesintisi yüzünden konuşma yapılamamıştır.

1 Ekim 1977’de Giresun’da “Faşizmi, Emperyalizmi, Fındık Taban Fiyatlarını Protesto ve Faşizme Karşı Dayanışma” kapalı salon toplantısı düzenlenmiştir. Ortak komite tarafından saptanan “Bağımsız Türkiye” “Kahrolsun Faşizm” .”Faşizme Karşı Omuz Omuza” “Sendika Hakkımız Söke Söke Alırız” sloganlarının atıldığı, faşizm ve hayat pahalılığının protesto edildiği toplantıda, katılan örgütler ve teknik elemanlar adına TÜTED temsilcisi konuşmuştur.

24 Aralık 1977’de İzmir’de “İşsizliği, Hayat Pahalılığını ve Faşist Baskıları Protesto” miting ve yürüyüşü, aralarında TÜTED, TÖB-DER, TÜM-DER, TMMOB, DEVGENÇ ve Halkevleri’ nin de bulunduğu 24 demokratik kitle örgütünün katılımıyla yapılmış, işsizlik, pahalılık ve faşist baskılar protesto edilmiştir.

Bazı sendikal örgüt birimlerince de desteklenen mitingde çeşitli örgüt temsilcileri yanı sıra, TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker de kitleye hitap etmiştir. İzmir ve civarındaki teknik elemanlar, mitinge TÜTED İzmir Şubesi’nin ve TMMOB’nin flamaları ile katılmıştır.

15 Ocak 1978′de İstanbul’da “Faşizme, Emperyalizme, Zamlara ve İşsizliğe Karşı Eylem ve Güçbirliği Mitingi” yapılmıştır. TÜTED İstanbul Şubesi’nin de yığınsal olarak katıldığı yürüyüş Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda başlamış, Dolmabahçe yoluyla Taksim 1 Mayıs Alanı’na ulaşmıştır.

Ayrıca DİSK’e bağlı T. Maden – İş Sendikası’nın madeni eşya işkolundaki uzun süreli grevlerini TÜTED ve üyeleri “sınıfsal bir dayanışma” anlayışı içinde desteklemiştir.

20 MART 1978 “FAŞİZME İHTAR” EYLEMİ

Mart ayı içinde, “faşist mihrakların” giriştiği kitle katliamlarını protesto etmek amacıyla, DİSK üyelerinin iki saat süreyle işi bırakma eylemine başlayacağı, DİSK Genel Başkanı tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Bu çağrı üzerine, TÜTED Genel Başkanının da aralarında bulunduğu demokratik kitle ve meslek örgüt başkanları ortak bir açıklama yaparak DİSK’in “Faşizme İhtar” eylem kararını desteklediklerini ve üyelerinin bu konuda üzerlerine düşen görevi yerine getireceğine inandıklarını belirtmişlerdir.

20 Mart 1978′de yapılan ve DİSK’in başını çektiği “faşizme ihtar” eylemi, tüm yurt çapında, toplumun her kesiminde geniş destek görmüş, binlerce kişi iki saat süreyle iş bırakmışlardır.

Bu eylemi çok sayıda demokratik kitle örgütü ile birlikte TÜTED üyeleri de yoğun oldukları işyerlerinde iş bırakma eylemine katılarak, bildiriler dağıtarak, düzenledikleri forum ve toplantılarla eyleminin amaçlarını anlatarak desteklemişlerdir.

TÜTED Şubeleri bulundukları bölgelerde bu mitinglerin düzenlenmesine katkıda bulunmuşlar, örgütsel olarak ve üyelerinin önemli sayılarda katılımını sağlamışlardır.

SLOGANLAR

Miting ve yürüyüşlerde kullanılan pankartlar dönemin mücadele başlıklarını ve taleplerini en özet bir biçimde yansıtmaktadır:

 • Kurtuluşumuz Kendi Ellerimizdedir
 • Faşizm Baskı ve Zulüm Demektir
 • Faşist Baskılara Son
 • Faşizme Karşı Omuz Omuza
 • Faşizm Pahalılık Zulüm ve Kan Demektir
 • Analar Doğurur, Faşistler Öldürür
 • Tüm Çalışanlara Grevli, Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı
 • Üreten Biziz, Yöneten de Biz Olacağız
 • İşçi-Memur Ayrımına Son
 • Eşit İşe Eşit Ücret
 • Sendika Hakkımız Söke Söke Alırız
 • MEYAK’a Hayır
 • Zamlara Hayır
 • Asgari Ücret, Beşbin Net
 • MESS’e Karşı İşçi Sınıfı ile Omuz Omuza
 • Öğretmen, Memur, Teknik Eleman Kıyımına Son
 • Öğretmen, Memur, Teknik Eleman Kıyımına Son
 • Can Güvenliği Eğitim Öğretim Özgürlüğü
 • Antidemokratik Yasalara Hayır
 • Kit Çalışanlarının İkramiye Hakkı Gasp Edilemez
 • Kitle İmha Silahlarına Hayır

Ayrıca miting ve yürüyüşe katılanlar pankartlarda yazılanların yanı sıra şu sloganları kullanmışlardır:

 • Kahrolsun Faşizm
 • Bağımsız Türkiye
 • İşçilerin Birliği
 • Halkların Kardeşliği

Bu genel sloganlara ilaveten toplantıların yapıldığı bölgeye özel talepler de dile getirilmiştir.

PANEL VE KONFERANSLAR

1977-1978 yıllarında bu kapsamda yapılan panel ve konferanslar şunlardır:

12 Ekim 1976′da Ankara’da TÜTED, TEK-BANK-İŞ, TÜM-DER, Devrimci Belediyeler Derneği ve TMMOB Belediye sorunlarının tartışıldığı bir panel düzenledi.

4 Mayıs 1977‘de Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin düzenlediği “Ekonomik Sorunlar ve Sendikalaşma” paneline MYK üyesi Günay Bolazar konuşmacı olarak katıldı.

24 Ekim 1977’de AYÖD’ün, 4 Kasım 1977’de Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yüksek Okulu Öğrenci Derneği ile birlikte düzenledikleri “okullardaki faşist baskı ve işgallere” ilişkin panellere MYK Üyesi Necdet Bulut konuşmacı olarak katıldı

3 Aralık 1977′de TÜM-DER’in Ankara’da düzenlediği “Kamu Kuruluşlarında Faşist Baskı ve Kıyımlar” konulu panele Genel Başkan Aykut Göker konuşmacı olarak katıldı.

18 Aralık 1977′de Maden Mühendisleri Odası’nın Zonguldak’ta düzenlediği “EKİ’ de Antidemokratik Baskılar ve Teknik Eleman Kıyımı” konulu Foruma Genel Başkan Aykut Göker konuşmacı olarak katıldı.

25 Şubat 1978′de TÜTED Manisa Şubesi’nin Manisa’daki diğer demokratik kitle örgütleriyle birlikte düzenlediği toplantıya Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Günay Bolazar katıldı.

8 Nisan 1978′de TÜTED Sivas Şubesi’nin düzenlediği “Sendikalaşma” konusundaki panele Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Günay Bolazar konuşmacı olarak katıldı.

4 – 11 Şubat 1978 tarihinde Ankara’da yapılan TÖB-DER’in Demokratik Eğitim Kurultayı’na TÜTED delegeleri ile katıldı. Ayrıca bu kurultay içinde yer alan “Sendikalaşma İçin Somut Mücadele Yöntemleri” adlı panelde MYK Üyesi Günay Bolazar TÜTED adına bir tebliğ sundu.

Ocak ve Nisan 1977′de TÜTED Sivas Şubesi’nin düzenlediği konferans ve seminerlere TÜTED Genel Merkezi’nden Eğitim Uzmanları Ayhan Başaran ve İlhan Akalın’ın gönderilmesine karar verildi.

25 Mayıs 1978′de Kimya Mühendisleri Odasının Ankara’da düzenlediği söyleşi toplantısında Genel Başkan Aykut Göker “Sendikalaşma” üzerinde bir söyleşide bulundu.

TÜTED Genel Merkez Yönetici ve elemanlarının katıldığı bu panel, seminer ve konferanslar dışında bir kısım TÜTED Şubeleri de çeşitli konularda kendi olanakları ile benzer toplantılar düzenlediler, benzer faaliyetlere katıldılar.