Anayasa’nın 46. Maddesinin değiştirilerek kamu kesiminde çalışanların sendika kurma hakkının kaldırılması üzerine TEKSEN’in yürüttüğü faaliyetleri yürütmek üzere 22. 9. 1971 tarihinde TÜTEB (Türkiye Teknik Elemanlar Birliği) kurulmuştur. Yapılan görev bölümünde Başkanlığa Yavuz Önen (Mimar), Sekreterliğe Melih Altınoklar (Makina Müh.), Muhasip üyeliğe Osman Aybers (Mimar), Yönetim Kurulu üyeliklerine de Evren Karayel (İnşaat Müh.) Fevzi Şolt (Makine Müh.) ve Yalçın Saraçoğlu (Elektrik Müh.) getirilmiştir.

4.1.1971 tarihinde oda temsilcileri ile bir toplantı yapılmış, toplantıya katılan Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Harita Mühendisleri Odası prensip olarak TÜTEB’i destekleme kararı almışlar, TÜTEB’in kuruluşunun teknik personel kitlesine duyurulması için ekli olarak sunduğumuz «kuruluş bildirisini» ve «giriş bildirgesini» oda organlarında yayınla-
mayı kabul etmişlerdir. Üyelerimizin bilgi edinmesini rica eder, TÜTEB’i desteklemelerini dileriz.

Aşağıda TÜTEB’in teknik elemanlara çağrısını ve aynca TÜTEB tüzüğünü bulacaksınız. Odamızın yayınlamayı taahhüt ettiği «giriş bildirgesi» dergimizin eki olarak bu sayı üe birlikte elinize geçecektir. Üyelerimizin bu bildirgeleri bir an önce doldurarak, TÜTEB’e üye olmaları ve böylelikle demokratik ve ekonomik haklarımızın savunucusu olan güçlü bir örgütün kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaları gereklidir.

TUTEB’in Teknik Elemanlara Çağrısı

Bilim ve teknoloji gelişme ve değişme süreçlerinde toplumsal yapıların biçimlenmesini sağlayan ve oluşturan araçlardır. Bir ülkenin teknik gücü de toplumsal yapı değişiminin etkin ve önemli bir öğesidir.
Teknik kadroların eğitilmesi ve istihdam politikaları da o ülkede egemen olan ekonomik ve politik güçlerin çıkarlarına göre düzenlenir. Ekonomik düzen ve sanayileşmenin niteliği başka bir deyişle ön görülen kalkınma modeli de teknik gücün oluştuğu,”biçimlendiği ortamın temel belirleyicisidir. Son 20 yıldan beri ülkemizde öngörülen, ekonomik kalkınma ve sanayileşme modeline uygun bir eğitim ve istihdam politikası, teknik gücümüzü, gizli ya da açık işsizliğe, meslek dışı faaliyete ya da yurt dışına itmiştir. Ayrıca yabancı teknik hizmet ithal edilerek teknik gücümüzün gelişmesi engellenmekte ve giderek niteliksiz, yeteneksiz ve üretkenliği olmayan kadrolar haline dönüşmesine yol açmaktadır. Toplumumuza egemen çıkar guruplarının düzenlediği ücret politikaları da teknik gücümüzün bir kenara itildiğinin açık kanıtlarıdır.

Sorunlarımızı işte bu bütünlük içinde ele alıyoruz. Son Anayasa değişikliği ile, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını yurt çıkarları çerçevesinde yılmadan savunan ve bir buçuk senedir örgütlenme çabasında olumlu gelişmeler gösteren Teksen faaliyetten menedilmiştir. Ve bu menediliş teknik elemanların, örgütlenmenin, Teksen içinde birleşmenin, yani teknik elemanlar arasında yaratılan Mühendis – Tekniker, Mühendis-Mimar gibi çelişkileri bir yana itip birlik olmanın bilincine vardıkları bir sırada olmuştur. Fakat örgütlenme, birlikte mücadele etme, haklarımızı savunmayı sürdürmemiz gerekmektedir Bugünkü koşullar altında beraberliği ancak bir «birlik» içinde sağlıyabileceğimizi düşündük ve tüm teknik elemanları içine a’an TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLARI BİRLİĞİ, TÜTEB’i kurduk. Birliğimiz yerli ve yabancı çıkar guruplarına ve onların uygulamalarına karşı ülke çıkarlarını ve teknik elemanların haklarını savunmak, güçlü bir demokratik baskı gurubu olmak üzere örgütlenmek amacındadır. Bu örgütlenmeye katılmanın yurtsever her teknik elema-
nın bir ödevi olduğu inancındayız.

TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİ OLARAK :

• Yabancı ve yerli çıkar guruplarının ülkemizin kaynaklarını sömürmesine,
• Teknik gücümüzün gelişmesini engelleyen ve onu yozlaştıran yabancı teknik hizmet ithaline,
• Kamu kaynaklarının verimli ve üretken olmayan yatırımlarla tüketilmesine,
• Halkımızın gerçek ihtiyaçlarına öncelik vermeyen yatırımlara,
• Ülke verilerine dayanmayan bir eğitim ve istihdam politikasına,
• Teknik elemanları sömürmeye yönelmiş ücret politikacılarına,
• Bugün çoğunluğumuzu bir geçim sıkıntısına sokmuş olan ve gittikçe artan hayat pahalılığına karşı,

örgütlenmeye ve Anayasanın öngördüğü yollarla demokratik bir mücadelede yurtsever ve haklı sesimizi en etkin bir biçimde duyurmaya kararlıyız.
GÜÇ BİRLİKTEN DOĞAR, TÜTEB’DE BİRLEŞELİM!

TÜTEB
Türkiye Teknik Elemanlar Birliği Yönetim Kurulu Konur Sokak 4/1 Yenişehir-ANKARA

Kaynak: EMO Elektrik Mühendisliği Dergisi Sayı: 178, Ekim 1971