TÜTED, Tüm Teknik Elemanlar Derneği 2.Genel Kurulu, 16 Haziran günü Ankara’da yapıldı. İstanbul,Ankara ve İzmir Şubelerin den gelen delegelerin katıldığı genel ku rula sunulan çalışma raporunda, ülkedeki siyasal ve ekonomik durumun değerlendirilmesi yapılarak geçen dönem TÜTED çalışmaları anlatılıyordu. TÜTED 2.dönem çalışma raporunda, ancak siyasal ve ekonomik ge lişmelerin doğru değerlendirilmesiyle ortaya konacak somut hedefler doğrultusunda yürütülecek bir mücadelenin gerçekçi olacağı belirtilerek şöyle deniliyordu:

“Çalışanların karşısına dikilen güçleri iyi bilmek zorundayız. Bu güç, dış emperyalist güçlerle birleşmiş tekelci sermayedir. Geçmiş dönemlerde demokrasiyi hasıraltı etmek isteyenler, sendikal haklarımızı vermek istemeyenler bu güçlerdir. Sendikalaşma mücadelemizin gereği işte buradan çıkıyor. Tekelci sermayenin güdümünde olmak istemiyoruz ve bunun için de mokrasiyisavunuyoruz. TÜTED, işte bunu gördüğü içindir ki, sendikal haklarımız için mücadelede, somut hedef olarak tekelci sermayeyi göstermiştir.

Bugün,Türkiye’de demokrasinin yaşaması ve uygulanması için mücadele veren teknik elemanların, bu mücadelenin gereği olan sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarını istemeleri, en doğal hakları ve görevleridir. Bu haklar, teknik elemanların her geçen gün değişen yaşam koşulları altında ezilmeden yaşamalarını ve tekelci sermaye karşısına grev silâhına sahip bir güç olarak çıkmalarını sağlayacaktır. Di ğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sendikal haklar, tüm çalışanlarla birlikte teknik elemanların bilinçli çabaları sonu cu alınacaktır.”

Teoman Öztürk’ün genel kurul başkanlığına seçildiği toplantıda, TÜTED tüzüğünde günün koşullarına uygunluğunun sağlanması amacıyla bazı değişiklikler de yapıldı. Genel kurula katılan delegelerin oybirliği ile kabul edilen bir karar tasarısında bugünki siyasal ve ekonomik durumun genel değerlendirmesi yapılarak önümüzdeki dönemde TÜTED’in yürüteceği çalışmalar belirleniyor ve verilecek mücadele doğrultusunda birlik ve dayanışmanın güçlenmesi için 150 bin teknik eleman TÜTED’te birleşmeğe çağrılıyordu. Genel kurul bildirisi olarak kabul edilen karar tasarısı aynen şöyle:

“Tüm çalışanlara yöneltilmiş baskı ve terör uygulamalarına, antidemokratik girişimlere tanık olduğumuz bir dönem yaşadık. Halkımızın tercihini demokrasiden yana kullanmasıyla, tekelci burjuvazi bazı önemli siyasi mevzilerini kaybetmiş ve bu dönem bir ölçü de geride bırakılmıştır. Ancak bugün siyasi ve ekonomik bakımdan çalkantılı bir dönem yaşıyoruz. Bir yandan sermayenin faşist bir cephe oluşturma çabalarına, diğer yandan tekelci sermaye ile bütünleşmiş emperyalist güçlerin girişimlerine tanık oluyoruz. Nitekim en fazla ihtiyacımız olduğu bu dönem de yabancı petrol tekelleri, yerli müttefiklerini desteklemek, demokratik girişimleri yıpratmak için yeni oyunlar tezgahlamışlardır. Ve gene bu girişimler bir gerçeği apaçık gözler önüne sermiştir. Petrollerimizi ve diğer doğal kaynaklarımızı bir an önce devletleştirmek zorunludur. Tüm demokratik güçler ve TÜİTED, iç ve dış sömürü girişimleri karşısında her türlü demokratik girişimlerin yanında olacaktır.

Biz teknik elemanlar, sendikal haklarımızı demokrasi için mücadelede, sağlam temel taşlarından biri olarak görüyoruz ve biz teknik elemanlar kendi ekonomik koşullarımızı, kendimizin toplu sözleşme ile tayin etmesi gereğine inanıyoruz. Yani, bizler tekelci sermayenin insafına veya insafsızlığına bırakılmak istemiyoruz. Bu açıdan bakınca, 31 Mayıs kararnamesi ile getirilenlerin ne ekonomik, ne de demokratik haklarımıza ilişkin bir değeri olduğuna inanmıyoruz. Üstelik bu kararname ile teknik elemanlar arasındaki ayrılıkçı tavır ortadan kaldırılmamaktadır. Tekniker, teknisyen, fen memurlarına hiçbir ekonomik hak verilmemektedir. Yakında getirilecek yan ödemelerle ilgili kararnamenin sendikal haklarımız verilinceye kadar farklılıkları kaldırması gerekecektir. Ancak bu yan ödemeler dahi ekonomik durumumuza bir yenilik getirmeyecektir. Geçtiğimiz dönemde olduğu kadar önümüzdeki dönemde de sendikal haklarımız için mücadele en başta gelen görevimiz olacaktır.

Sendikal mücadele yalnız ve yalnız teknik elemanların değil, tüm ücretlilerin mücadelesidir. Biz teknik elemanlar tüm ücretliler arasında bir ayrıcalık değil sadece kendi ekonomik koşullarımızı, sendikal haklarımızı kullanarak tayin etmek istiyoruz. Tüm çalışanların sendikal haklar için mücadele etmesi gerçekten büyük bir önem taşır. Tüm çalışanlar kendi aralarındaki birliği ve dayanışmayı artırdıkları oranda başarılı olmayı bekleyebilirler. İşte bu bakımdan tüm çalışanların somut bir hedef etrafında dayanışmaları bugün her zamankinden fazla gerekmektedir. Dayanışma böyle somut hedefler etrafında kurulduğu müddetçe gerçekçi olabilir. “Sendikal haklara kavuşmamızın ön koşuluysa, teknik elemanlar arasındaki birlik ve dayanışmadır. Önümüzdeki dönemde teknik elemanların birlik ve dayanışma yönünde daha çok çaba harcamaları gerekecektir. Bizleri daha aktif görevler bekliyor.

150.000 teknik elemanı bu birlik dayanışmanın güçlenmesinde etkin bir yeri olan TÜTED etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz.”

TÜTED 2.Genel Kurulunda yapılan seçimlerde yönetim kuruluna İlhan Baysal, Aykut Göker, Osman Aybers, Halûk Orhun ve Abdullah Sadıkoğlu seçildiler. 25 Mayıs günü yapılan TÜTED İzmir Şubesi genel kurul toplantısında seçilen şube yönetim kurulu, görev bölümü yaparak İsmet Çelik’i başkanlığa getirdi. Yönetim Kurulunda, Yusuf Turabijazman, Gayyur Haydaroğulları sayman, Metin Özden ve Sabri Yılmaz üye olarak görev aldılar